34391.88
0.47% 160.24
06. 15:20:56 FXCM
幅: 34187.88 / 34458.14
4177.88
0.27% 11.07
06. 15:20:56 FXCM
幅: 4148.85 / 4187.38
55476.71
-3.50% -2010.29
06. 15:20:57 NetDania
幅: 55282.00 / 58343.00
4006.89
0.10% 3.93
06. 15:20:53 FXCM
幅: 3974.19 / 4023.18
3441.28
-0.16% -5.58
06. 03:00:24 Shanghai SE
幅: 3426.90 / 3471.24

カレンダー

木, 5 06, 2021
Medium
実行: 3%
予想: 1.7%
前: 1.2%
Medium
実行: 55.2
前: 55.8
Medium
実行: 61
予想: 60.1
前: 56.3
High
実行: 12%
予想: 9.6%
前: -1.5%
Medium
実行: 2.7%
予想: 1.5%
前: 4.2%
High
実行: 0
予想: 0
前: 0
High
実行: 9
予想: 9
前: 9
High
実行: 875B
予想: 875B
前: 875B
High
実行: 0.1%
予想: 0.1%
前: 0.1%
Medium
実行: 19%
予想: 19%
前: 19%
Medium
実行: 20.5%
前: 20.5%
Medium
実行: 5.4%
予想: 4.3%
前: -3.8%
Medium
実行: 498K
予想: 540K
前: 590K
Medium
実行: 3690K
予想: 3620K
前: 3653K
Medium
実行: 590.5B
前: 589.5B
Low
実行: 32.8%
前: 1.6%
Medium
予想: 28.1B
前: 13.8B
シェアする